دوره ویلن

تمام ویلن درس

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم
رایگان
مبتدی

ویلن پیشرفته

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن پیشرفته

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی 45 دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش 1/080/۰۰۰ تومان است.
رایگان
مبتدی

ویلن مقدماتی

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن مقدماتی

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان است.
رایگان
مبتدی

ویلن مقدماتی

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن مقدماتی

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان است.
رایگان
مبتدی

ویلن پیشرفته

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن پیشرفته

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی 45 دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش 1/080/۰۰۰ تومان است.
رایگان
مبتدی

ویلن پیشرفته

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن پیشرفته

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی 45 دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش 1/080/۰۰۰ تومان است.
رایگان
مبتدی

ویلن مقدماتی

از گروه سازهای زهی-آرشه ای است‌. قابلیت های ویلن بسیار …

رایگان

ویلن مقدماتی

مبتدی
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس مقدماتی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه کلاس های مقدماتی ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان است.