دوره ها

ما 50 دوره برای شما پیدا کردیم
رایگان
متوسط

مهد کودک موزیکال (گروهی)

آموزش موسیقی به کودکان به کلی با دیگر شیوه های …

رایگان

مهد کودک موزیکال (گروهی)

متوسط
شرایط دوره
۱. برای کلاس های گروهی مدت زمان هر ترم ۲ ماه است.
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس های گروهی ۱ ساعت است.
۳. جلسات کلاس های گروهی دو روز در هفته برگزار می شود‌.
۴. شهریه برای کلاس های گروهی ۱۵ جلسه آموزش ۸۰۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۳ سال برای کودکان نیاز است.
رایگان
همه سطوح

سنتور

از خانواده سازهای زهی- کوبه ای است. به وسیله مضراب …

رایگان

سنتور

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۶۰۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۴ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
متوسط

دف

دف از خانواده سازهای کوبه ای است که همانند تمبک …

رایگان

دف

متوسط
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
رایگان
همه سطوح

پیانو

از گروه سازهای زهی-کوبه ای است. این ساز معروف در …

رایگان

پیانو

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۴ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

پیانو

از گروه سازهای زهی-کوبه ای است. این ساز معروف در …

رایگان

پیانو

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۴ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
متوسط

دف

دف از خانواده سازهای کوبه ای است که همانند تمبک …

رایگان

دف

متوسط
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
رایگان
همه سطوح

تمبک

از خانواده سازهای کوبه ای است و همچنین یک ساز …

رایگان

تمبک

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۴ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

گیتار

از پرطرفدارترین سازهای دنیاست و از دسته سازهای زهی – …

رایگان

گیتار

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

گیتار

از پرطرفدارترین سازهای دنیاست و از دسته سازهای زهی – …

رایگان

گیتار

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

گیتار

از پرطرفدارترین سازهای دنیاست و از دسته سازهای زهی – …

رایگان

گیتار

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

گیتار

از پرطرفدارترین سازهای دنیاست و از دسته سازهای زهی – …

رایگان

گیتار

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان هر ترم ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات یک روز در هفته برگزار می شود.
۴. شهریه ۸ جلسه آموزش ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۶ سال برای کودکان نیاز است. بزرگسالان محدودیت سنی ندارند.
۶. برگزاری کلاس به صورت خصوصی
رایگان
همه سطوح

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

آموزش موسیقی به کودکان به کلی با دیگر شیوه های …

رایگان

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان برای خصوصی ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس خصوصی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات کلاس های خصوصی یک روز در هفته برگزار می شود‌
۴. شهریه برای کلاس های خصوصی ۸ جلسه ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۳ سال برای کودکان نیاز است.
رایگان
متوسط

مهد کودک موزیکال (گروهی)

آموزش موسیقی به کودکان به کلی با دیگر شیوه های …

رایگان

مهد کودک موزیکال (گروهی)

متوسط
شرایط دوره
۱. برای کلاس های گروهی مدت زمان هر ترم ۲ ماه است.
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس های گروهی ۱ ساعت است.
۳. جلسات کلاس های گروهی دو روز در هفته برگزار می شود‌.
۴. شهریه برای کلاس های گروهی ۱۵ جلسه آموزش ۸۰۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۳ سال برای کودکان نیاز است.
رایگان
همه سطوح

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

آموزش موسیقی به کودکان به کلی با دیگر شیوه های …

رایگان

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان برای خصوصی ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس خصوصی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات کلاس های خصوصی یک روز در هفته برگزار می شود‌
۴. شهریه برای کلاس های خصوصی ۸ جلسه ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۳ سال برای کودکان نیاز است.
رایگان
همه سطوح

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

آموزش موسیقی به کودکان به کلی با دیگر شیوه های …

رایگان

مهد کودک موزیکال (خصوصی)

همه سطوح
شرایط دوره
۱. مدت زمان برای خصوصی ۳ ماه
۲. مدت زمان هر جلسه کلاس خصوصی ۳۰ دقیقه است.
۳. جلسات کلاس های خصوصی یک روز در هفته برگزار می شود‌
۴. شهریه برای کلاس های خصوصی ۸ جلسه ۷۲۰/۰۰۰ تومان
۵. حداقل سن ۳ سال برای کودکان نیاز است.